Deinštitucionalizácia

Deinštitucionalizácia


Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n.o sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU - Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania - CEDA.
Od augusta 2018 sa v procese nadviazania spolupráce so zariadeniami zapojilo v rámci piatich cyklov 93 zariadení sociálnych služieb so všetkých regiónov Slovenska. Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení, ktorej výsledkom budú transformačné plány zapojených zariadení.
V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie, napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu k prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu.
Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných
aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces
deinštitucionalizácie.
Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia. Viac informácií o procese deinštitucionalizácie nájdete na www.npdi.gov.skTento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.CSS Podhorie n.o sa do posledného a to piateho cyklu zapojilo v roku 2021. Veríme, že sa nám vďaka tomuto projektu podarí posunúť našich prijímateľov soc. služby do nezávislejšieho života a to formou získania samostatného bývania v komunite Podhoria.

Viac informácií o procese deinštitucionalizácie nájdete na www.npdi.gov.sk