História

Mikroregión Podhorie združuje 10 obcí.

Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Trebichava, Šípkov, Čierna Lehota, Prusy a Dubnička.

Na prelome rokov 1993/94 sa obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi zaoberalo myšlienkou prestavať požiarnu zbrojnicu (kde bola umiestnená Miestna ľudová knižnica, Klub mládeže, Dobrovoľný požiarny zbor, sociálne priestory a dve garáže) na domov dôchodcov pre 10 až 15 občanov obce Krásna Ves, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu. Počítalo sa i s možnosťou prístavby pre viac obyvateľov.

Členovia obecného zastupiteľstva na čele s vtedajšou starostkou (Mária Matejová) robili prieskum ako by sa táto myšlienka mohla realizovať, keďže chýbali finančné prostriedky na projekt a rekonštrukciu.

Následne po decembrových voľbách v roku 1994 noví starostovia obcí túto myšlienku preniesli na vznikajúci mikroregión.

V roku 1995 sa stretli starostovia jednotlivých obcí : Jozef Hruška (Podlužany), Jozef Hruška (Timoradza), Ing. Milan Došek ( Krásna Ves), Terézia Jakubčeková (Slatinka), Michal Srnec ( Slatina nad Bebravou), Jozef Bičan ( Trebichava), Vincent Belan ( Šípkov), Milan Kurtiš ( Čierna Lehota ). Títo založili Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie - SOMP. Zvolili si svojich štatutárov, schválili stanovy, vlastné ciele , pravidelné stretávania, kde hodnotili výsledky spoločnej práce. V tom čase Ministerstvo pôdohospodárstva SR vybralo región Podhorie na modelové riešenie " Rozvoja mikroregiónu" na báze poľnohospodárstva a vidieckej tematiky. Prvý rozvojový impulz do mikroregiónu priniesol Projekt obnovy dediny.

Pri riešení problémov jednotlivých oblastí nastala potreba zapojiť do procesu širší okruh obyvateľstva - školy, učiteľov, miestnych duchovných ako aj zástupcov agentúry pre rozvoj vidieka z Nitry a riešiteľa projektu z HP SR. Tak vzniklo občianske združenie Podhorie. Každý zo zakladateľov zohral zo začiatku významnú úlohu. Na prvom mieste všetkých zainteresovaných bola otázka riešenia sociálnych vecí, čo sa potvrdilo aj v prieskume verejnej mienky občanov v produktívnom veku. Z prieskumu študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyšla jednoznačná myšlienka vybudovať na Podhorí Centrum sociálnej starostlivosti. Plánom bolo zabezpečiť celoročný pobyt pre občanov, ktorý to budú nevyhnutne potrebovať a denný pobyt (stacionár), pre klientov, ktorí v čase neprítomnosti svojich rodinných príslušníkov rodiny, strávia tento čas v Centre. Veľkou podporou a prvým profesionálnym poradcom bol pán Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD. , vtedy bývalý zamestnanec Ministerstva sociálnych vecí.

Nečakaným problémom bola otázka, kde môže byť Domov dôchodcov postavený. Do konečného výberu boli navrhnuté 4 objekty:

  • budova bývalej ZŠ v Čiernej Lehote
  • časť budovy zdravotného strediska v Slatine nad Bebravou
  • budova bývalej ZŠ v Timoradzi
  • budova Požiarnej zbrojnice v Krásnej Vsi.

Po dlhom rozhodovaní sa bolo prijaté rozhodnutie, že domov dôchodcov sa prestaví z Požiarnej zbrojnice v Krásnej Vsi. Tak sa začalo s prestavbou, až kým nenastal problém s financiami. Na istú dobu bola prestavba pozastavená, uvažovalo sa až o predaji. Nakoniec sa obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi a starostovia ostatných združených obcí dohodli, že každý poskytne isté financie a v prestavbe sa začalo pokračovať.

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie sa podarilo dostavať i napriek veľkým ťažkostiam, prví obyvatelia prišli 22.3.2004 a dodnes slúži svojmu účelu.